Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden.

GTC

Versie: 01.04.2015

gebaseerd op de standaardvoorwaarden van de Duitse textielindustrie in de versie van 1 januari 2015

§ 1 Toepassingsgebied

1. de standaardvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing tussen handelaren.

2 De volgende Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden van ALTEX Gronauer Filz GmbH & Co. Kg (Verkoper) zijn uitsluitend van toepassing op alle leveringen en diensten van de Verkoper. De verkoper erkent de algemene voorwaarden van de koper niet, tenzij de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de geldigheid ervan. Dit geldt ook als de Verkoper de diensten zonder voorbehoud uitvoert in de wetenschap van tegenstrijdige voorwaarden of voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.


§ 2 Plaats van nakoming, levering en aanvaarding

1. de plaats van nakoming voor alle diensten die voortvloeien uit het leveringscontract is de plaats van de commerciële vestiging van de verkoper.

2. De goederen worden af fabriek geleverd. Deze verzendkosten zijn voor rekening van de koper. De koper kan de vervoerder bepalen. De goederen worden onverzekerd verzonden. Er kan een verzendadvies worden overeengekomen.

3. verpakkingskosten voor speciale verpakkingen zijn voor rekening van de koper.

4. gesorteerde en, in het geval van combinaties, verkoopbare deelzendingen moeten snel worden uitgevoerd en vooraf worden aangekondigd. Ongesorteerde goederen zijn alleen toegestaan met toestemming van de koper.

5. indien de aanvaarding niet tijdig plaatsvindt door toedoen van de koper, heeft de verkoper het recht om, naar eigen keuze, na het verstrijken van een vast te stellen respijttermijn van 12 kalenderdagen, ofwel de goederen onmiddellijk opeisbaar te factureren (achteraf factureren) ofwel zich terug te trekken uit de overeenkomst of schadevergoeding te eisen.


§ 3 Bevoegde rechtbank

De plaats van jurisdictie (ook voor vorderingen op wissels en cheques) is, naar keuze van de eiser, de locatie van een Duitse commerciële vestiging van een van de partijen of het hoofdkantoor van de specialist of kartelorganisatie die verantwoordelijk is voor de verkoper (Wuppertal). De rechtbank waarbij de zaak het eerst is aangebracht, is bevoegd.


§ 4 Contractuele inhoud

1. de goederen worden geleverd op specifieke data (werkdag of een specifieke kalenderweek). Alle verkopen worden alleen afgesloten voor specifieke hoeveelheden, artikelen, kwaliteiten en vaste prijzen. Beide partijen zijn hieraan gebonden. Er worden geen commissiezaken gedaan.

2. Blokorders zijn toegestaan en moeten beperkt zijn in de tijd op het moment dat het contract wordt afgesloten. De acceptatieperiode mag niet langer zijn dan 12 maanden.


§ 5 Onderbreking van levering

1. in geval van overmacht, arbeidsconflicten waarvoor een van de contractanten niet verantwoordelijk is en andere bedrijfsstoringen waarvoor deze niet verantwoordelijk is en die langer dan een week hebben geduurd of naar verwachting langer dan een week zullen duren, wordt de leverings- of afname termijn zonder meer verlengd met de duur van de belemmering, doch met niet meer dan 5 weken. De verlenging is alleen van kracht als de andere partij onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld van de reden van de belemmering zodra duidelijk wordt dat de leverings- of acceptatietermijn niet kan worden gehaald.

2. indien de levering of aanvaarding plaatsvindt binnen de in para. 1 kan de andere contractant het contract herroepen na het verstrijken van een vast te stellen respijtperiode van 12 kalenderdagen.

3. schadeclaims zijn uitgesloten in de gevallen van para. 1 is uitgesloten indien de desbetreffende contractant voldoet aan zijn verplichting krachtens § 1. Artikelnr. 1 was voldoende.


§ 6 Latere leveringsperiode

1. na het verstrijken van de leveringstermijn wordt zonder opgave van redenen een volgende leveringstermijn van 12 kalenderdagen in werking gesteld. Na het verstrijken van deze termijn kan de koper het contract herroepen door middel van een schriftelijke verklaring. Als de koper schadevergoeding wil eisen in plaats van nakoming, moet hij de verkoper schriftelijk een termijn van 4 weken stellen nadat de overeengekomen leveringstermijn is verstreken.

2. Voor voorraadgoederen die klaar zijn voor verzending en NOS-goederen – “Never-out-of-Stock” – is de daaropvolgende leveringstermijn 5 werkdagen. In geval van niet-levering moet de koper onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. In alle andere opzichten zijn de bepalingen van para. 1.

3. vóór het verstrijken van de naleveringstermijn zijn vorderingen van de koper wegens vertraagde levering uitgesloten voor zover § 8 para. 2 en 3 zijn niet van toepassing.


§ 7 Kennisgeving van gebreken

De koper moet controleren of de geleverde goederen de contractueel overeengekomen kwaliteit hebben en geschikt zijn voor het gebruik dat in het contract is vastgelegd. Indien deze inspectie achterwege blijft, niet in de vereiste mate wordt uitgevoerd of indien herkenbare gebreken niet onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 12 dagen na ontvangst van de goederen aan de verkoper worden gemeld, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd met betrekking tot deze gebreken.

1. Kennisgevingen van gebreken moeten uiterlijk binnen 12 kalenderdagen na ontvangst van de goederen naar de verkoper worden gestuurd. De Koper dient de Verkoper onmiddellijk na ontdekking op de hoogte te stellen van eventuele verborgen gebreken.

2. na het versnijden of anderszins beginnen verwerken van de geleverde goederen is elke klacht over zichtbare gebreken uitgesloten.

3. kleine, technisch onvermijdbare afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, afwerking of ontwerp kunnen niet worden tegengeworpen. Dit geldt ook voor gebruikelijke afwijkingen, tenzij de verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de levering overeenkomt met het monster.

De overeengekomen gewichtstolerantie voor genaald of genaald en heat-set gebonden textielvlies bedraagt +/-12 % voor een gewicht tot en met 80 g/m² en +/- 10 % voor gebonden textielvlies van meer dan 80 g/m², gemeten op een originele rol van ten minste 25 m². Een dimensionaal verschil van +/- 3 %, maar ten minste +/- 2 cm, wordt als overeengekomen beschouwd voor rollen of op maat gesneden stukken van genaald of genaald en heat-set gebonden textielvlies. Voor de rolbreedte van dergelijke gebonden textielvlies is een tolerantie van – 100/ + 200 mm overeengekomen en voor de rollengte een tolerantie van +/- 10 %. De overeengekomen leveringshoeveelheden zijn “geschatte hoeveelheden” waarbij een over- of onderlevering van maximaal 10% is toegestaan. Korte rollen met een lengte van minstens 50% van de nominale lengte zijn toegestaan. De overeengekomen tolerantie voor de materiaaldikte bedraagt +/- 0,25-1,5 mm voor gebonden textielvlies met een volume van 1-10 mm, +/- 2,0 mm voor gebonden textielvlies met een volume van 11-20 mm en +/- 3 mm voor gebonden textielvlies met een volume van > 20 mm, telkens gemeten vóór verpakking.

4. in geval van gerechtvaardigde klachten over duidelijke gebreken heeft de koper het recht, naar keuze van de verkoper, op verbetering of levering van gebrekvrije vervangende goederen binnen 12 kalenderdagen na ontvangst van de geretourneerde goederen. In dit geval draagt de verkoper de vrachtkosten. Indien de nakoming achteraf is mislukt, heeft de koper alleen het recht om de koopprijs te verminderen of zich terug te trekken uit de overeenkomst, tenzij § 8 para. 2 en 3 zijn van toepassing.

5. in geval van een verborgen gebrek heeft de koper alleen het recht om de koopprijs te verminderen of van de overeenkomst af te zien, tenzij § 8 para. 2 en 3 zijn van toepassing.

6. indien de kennisgeving van gebreken niet tijdig wordt gedaan, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.


§ 8 Compensatie

1. schadeclaims van de koper zijn uitgesloten, tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.

2. de uitsluiting in lid. 1 is niet van toepassing in geval van aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheidswet, in geval van opzet, grove nalatigheid van eigenaren, wettelijke vertegenwoordigers en leidinggevenden, in geval van bedrieglijk opzet, niet-nakoming van een veronderstelde garantie, verwijtbaar letsel aan leven, lichaam of gezondheid of verwijtbare schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; wezenlijke contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming het contract kenmerkt en waarop de koper mag vertrouwen. Een vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die kenmerkend is voor het contract, tenzij een ander van de bovengenoemde gevallen van toepassing is.

3. een wijziging van de bewijslast ten nadele van de koper is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.


§ 9 Betaling

1. De factuur wordt uitgereikt op de dag van levering of terbeschikkingstelling van de goederen. Uitstel van de vervaldatum (valutadatum) is over het algemeen uitgesloten.

2. facturen zijn betaalbaar:

1. binnen 10 dagen na facturering en verzending van goederen met 2 % spoedrekening

2. van de 11e tot de 30e dag na facturering en verzending van goederen met netto contanten, zonder aftrek.

3. Indien wissels door de verkoper worden aanvaard in plaats van contant geld, cheque of bankoverschrijving, wordt een toeslag van 1% van het bedrag van de wissel in rekening gebracht bij aanvaarding van de wissel volgens de nettobestemming op de 31e dag na facturering en verzending van de goederen.

4 Veranderingen in de methode van regulering moeten 3 maanden van tevoren worden aangekondigd.

5. Betalingen worden altijd gebruikt om de oudste verschuldigde schuld te vereffenen, vermeerderd met de opgelopen achterstandsrente.

6. De definitieve creditering van de rekening van de verkoper is bepalend voor de tijdigheid van de betaling.


§ 10 Betaling na vervaldatum

1. Voor betalingen na de vervaldatum wordt een rente van 9 procentpunten boven de desbetreffende basisrentevoet in de zin van § 247 BGB in rekening gebracht. Anders is § 288 BGB van toepassing.

2. De verkoper is niet verplicht verdere leveringen uit hoofde van lopende leveringscontracten te verrichten voordat de verschuldigde factuurbedragen, inclusief rente, volledig zijn betaald. We behouden ons het recht voor om claims in te dienen voor schade veroorzaakt door vertraging.

3. in geval van een aanzienlijke verslechtering van de financiële omstandigheden, zoals dreigende insolventie of betalingsachterstand, kan de verkoper weigeren zijn verplichtingen uit hoofde van alle leveringscontracten op basis van dezelfde rechtsverhouding na te komen of zich terugtrekken uit deze leveringscontracten na het instellen van een respijtperiode van 12 kalenderdagen. Anders is § 321 BGB van toepassing. § 119 InsO blijft onaangetast.


§ 11 Verrekening en retentie

De verrekening en inhouding van verschuldigde factuurbedragen is alleen toegestaan met onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen, voor zover dit geen vorderingen tot schadevergoeding zijn die nauw verband houden met de vordering van de koper voor de onberispelijke nakoming van het contract.


§ 12 Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van alle vorderingen die voortvloeien uit leveringen van goederen uit de gehele zakenrelatie, met inbegrip van bijkomende vorderingen, vorderingen tot schadevergoeding en verzilvering van cheques en wissels. Het eigendomsvoorbehoud blijft van kracht, zelfs als individuele vorderingen van de verkoper zijn opgenomen in een rekening-courant en het saldo is opgenomen en erkend.

2. indien de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen door de koper worden gecombineerd, vermengd of verwerkt tot een nieuwe roerende zaak, gebeurt dit voor de verkoper zonder dat de verkoper hiertoe verplicht is. Door het combineren, mengen of verwerken verwerft de koper geen eigendom in overeenstemming met de bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek. §§ 947 e.v. BGB naar het nieuwe item. In geval van combinatie, vermenging of verwerking met artikelen die niet aan de verkoper toebehoren, verwerft de verkoper mede-eigendom aan het nieuwe artikel in de verhouding van de factuurwaarde van zijn gereserveerde goederen tot de totale waarde.

3. indien een centrale afwikkelende instantie betrokken is bij de zakelijke transactie tussen de verkoper en de koper, die de del credere op zich neemt, draagt de verkoper de eigendom over bij verzending van de goederen aan de centrale afwikkelende instantie onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopprijs door de centrale afwikkelende instantie. De koper wordt pas vrijgegeven na betaling door de centrale betaler.

4. de koper is enkel gemachtigd om de goederen door te verkopen of te verwerken onder de volgende voorwaarden:

a) De koper mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening verkopen of verwerken, mits zijn financiële omstandigheden daarna niet aanzienlijk verslechteren.

b) De koper draagt hierbij de vordering met alle nevenrechten uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen – inclusief eventuele saldovorderingen – over aan de verkoper. De verkoper aanvaardt deze overdracht.

c) Indien de goederen zijn gecombineerd, vermengd of verwerkt en de verkoper mede-eigendom heeft verkregen ter hoogte van zijn factuurwaarde, heeft hij recht op de koopprijsvordering naar evenredigheid van de waarde van zijn rechten op de goederen.

d) Als de koper de vordering heeft verkocht in het kader van echte factoring, cedeert de koper de vordering tegen de factor die hem vervangt aan de verkoper en maakt hij zijn verkoopopbrengst over aan de verkoper in verhouding tot de waarde van de rechten van de verkoper op de goederen. De koper is verplicht de factor op de hoogte te stellen van de opdracht als hij meer dan 10 kalenderdagen te laat is met de betaling van een factuur of als zijn financiële omstandigheden aanzienlijk verslechteren. De verkoper aanvaardt deze overdracht.

e) De koper is gemachtigd om de overgedragen vorderingen te innen zolang hij zijn betalingsverplichtingen nakomt. De incassomachtiging vervalt als de koper in gebreke blijft met de betaling of als de financiële omstandigheden van de koper aanzienlijk verslechteren. In dit geval wordt de verkoper hierbij door de koper gemachtigd om de klanten op de hoogte te brengen van de overdracht en om de vorderingen zelf te innen. De koper moet de nodige informatie verstrekken voor het bevestigen van de toegewezen claims en de verificatie van deze informatie mogelijk maken. In het bijzonder moet hij de verkoper op verzoek een nauwkeurige lijst verstrekken van de vorderingen waarop hij recht heeft, met inbegrip van de namen en adressen van de klanten, het bedrag van de afzonderlijke vorderingen, factuurdatum, enz.

5. Indien de waarde van de voor de verkoper bestaande zekerheid de totale vorderingen van de verkoper met meer dan 10 % overtreft, is de verkoper verplicht op verzoek van de koper zekerheden van zijn keuze vrij te geven.

6. verpanding of overdracht tot zekerheid van de voorbehouden goederen of de overgedragen vorderingen is niet toegestaan. De verkoper moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van beslagleggingen, met vermelding van de naam van de beslagleggende schuldeiser.

7. Als de verkoper het leveringsvoorwerp terugneemt bij de uitoefening van zijn eigendomsvoorbehoud, vormt dit niet automatisch een annulering van het contract. De verkoper kan zijn vorderingen uit de teruggenomen goederen onder eigendomsvoorbehoud voldoen door onderhandse verkoop.

8. de koper zal de gereserveerde goederen kosteloos voor de verkoper opslaan. Hij moet ze in de gebruikelijke mate verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s, zoals brand, diefstal en water. De Koper cedeert hierbij aan de Verkoper zijn vorderingen tot schadevergoeding waarop hij recht heeft tegenover verzekeringsmaatschappijen of andere partijen die gehouden zijn tot schadevergoeding ten gevolge van schade van de bovenvermelde soort ten bedrage van de factuurwaarde van de goederen. De verkoper aanvaardt de overdracht.

9. alle vorderingen en rechten die voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud op alle speciale vormen die in deze voorwaarden zijn gespecificeerd, blijven van kracht tot volledige kwijting van voorwaardelijke verplichtingen (cheque/wissel) die de verkoper in het belang van de koper is aangegaan. In het geval van zin 1 is het de koper over het algemeen toegestaan om zijn vorderingen te factureren. Hij moet de verkoper echter informeren voordat hij voorwaardelijke verplichtingen aangaat.


§ 13 Toepasselijk recht

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitgesloten.


Gronau, 01 april 2015

ALTEX Gronauer Filz GmbH & Co KG

Dania Stienemann

beherend vennoot

Traditie en ervaring als basis voor innovatieve moderniteit.

Dania Stienemann

beherend vennoot