Wet bescherming klokkenluiders

Waarom heeft mijn werkgever een meldpunt opgericht?

Dit is het gevolg van de wet op de bescherming van klokkenluiders, die op 2 juli 2023 in werking is getreden. De HinSchG is de omzetting van de EU-klokkenluidersrichtlijn in nationale wetgeving. De bescherming van klokkenluiders en andere personen die betrokken zijn bij een melding moet worden versterkt en er moet voor worden gezorgd dat zij niet worden bedreigd met nadelen (verbod op represailles) in het kader van de bepalingen van deze wet.

Wie mag rapporteren?

Beperking tot professionele context:

Informatie over strafbare feiten valt alleen onder de wet als deze betrekking heeft op de – ook voormalige – werkgever of een andere instantie waarmee de klokkenluider professioneel contact heeft/heeft gehad.

Wat kan worden gemeld om binnen het toepassingsgebied van de wet te vallen?

Overtredingen kunnen worden gerapporteerd. Strafbare feiten zijn handelingen of nalatigheden in de context van een professionele, zakelijke of officiële activiteit die onwettig zijn en betrekking hebben op voorschriften of rechtsgebieden die binnen het materiële toepassingsgebied van § 2 HinSchG vallen.

Hier worden talloze overtredingen genoemd, bijv.

Strafbare feiten,
waarvoor boetes gelden (uitzonderingen daargelaten),
Gezondheid en veiligheid op het werk, bescherming van de gezondheid, tegen de Wet op het minimumloon, bepalingen van de Tijdelijke Werkgelegenheidswet
tegen de regels voor gegevensbescherming, tegen de beveiliging van informatietechnologie, tegen de eisen voor milieubescherming.

Hoe kan ik een tip doorgeven?

Klokkenluiders hebben de keuze om contact op te nemen met een intern meldpunt van het bedrijf of een extern meldpunt bij het Federal Office of Justice.

Volgens de formulering van de wet moeten klokkenluiders echter prioriteit geven aan het melden bij een intern meldpunt in gevallen waarin effectieve interne actie kan worden ondernomen tegen de schending en ze geen represailles vrezen.

Je kunt het externe registratiekantoor bereiken op

https://www.bundesjustizamt.de/DE/MeldestelledesBundes/MeldestelledesBundes_node.html

Wat is het interne meldpunt precies?

Er is een centraal e-mailadres om contact met ons op te nemen.

Alleen de medewerkers van het meldpunt zullen op de hoogte zijn van je melding en zullen de verdere essentiële stappen van het onderzoek begeleiden. Onbevoegde werknemers van het bedrijf hebben geen toegang tot je bericht. Alle informatie in uw melding zal strikt vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de vertrouwelijkheidseisen van Sectie 8 van de Whistleblower Protection Act met betrekking tot de identiteit van de persoon die de melding doet, de personen die het onderwerp zijn van een melding en alle andere personen die in de melding worden genoemd.

Hoe ben ik precies beschermd tegen represailles?

Als u nadeel ondervindt in verband met uw beroepsactiviteit na uw melding of openbaarmaking, wordt aangenomen dat dit nadeel een vergelding is. In dit geval moet de persoon die u heeft benadeeld bewijzen dat het nadeel gebaseerd was op voldoende gerechtvaardigde redenen of dat het niet gebaseerd was op de kennisgeving of openbaarmaking.

In het geval van een overtreding van het verbod op represailles, is de dader verplicht om de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. De persoon die de informatie verstrekt, kan een gepaste geldelijke vergoeding eisen voor schade die geen financieel verlies is.

Dit betekent dat je volgens de HinSchG beschermd bent tegen bijvoorbeeld

Schorsing, beëindiging of vergelijkbare maatregelen;
Downgrading of weigering van promotie;
Verplaatsing van taken, verandering van werklocatie, salarisverlaging, verandering van werktijden;
Weigering om deel te nemen aan verdere trainingsmaatregelen;
negatieve prestatiebeoordeling of een slechte referentie;
Tuchtmaatregel, berisping of andere sanctie, inclusief financiële sancties;
Dwang, intimidatie, pesten of marginalisatie;
Discriminatie, ongunstige of ongelijke behandeling;
Voorziet de wet in sancties voor valse meldingen?

De klokkenluider is verplicht om alle schade te vergoeden die voortvloeit uit het opzettelijk of door grove nalatigheid melden of openbaar maken van onjuiste informatie.

Bovendien biedt de HinSchG geen bescherming tegen represailles.